ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

วิสัยทัศน์

บริการทัพหน้า เพิ่มคุณค่าด้วยภาคี

สร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ตามวิถีความพอเพียง

พันธกิจ

พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน เน้นงานบริการเชิงรุก

สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ครอบคลุม 5 มิติ

(รักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภค)