ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

1. มีผู้มารับบริการมากขึ้นวันละ 20-40 คน และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90

2. มีผลงานด้านสาธารณะสุขที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุขและตัวชี้วัดมากขึ้น ร้อยละ 92

3. เจ้าหน้าที่ มีความสุขในการดำเนินงานและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

4. มีเครือข่ายแกนนำที่มีส่วนร่วม

5. มีสถานะการเงิน การคลังคล่องตัว